top of page

PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY

Privacyreglement Crystal Clarity

In dit Privacyreglement gebruikt Crystal Clarity een aantal definities (deze definities kunnen in

enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in jouw browser wordt geplaatst en

informatie over jouw bezoek aan de internetsite van Crystal Clarity registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement​

Crystal Clarity mag de gegevens die je aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De

Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze

wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen

beperkt. Op grond van deze wet heeft Crystal Clarity de plicht om haar klanten:

• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door

Crystal Clarity worden verwerkt;

• te melden wie de gegevens kunnen inzien;

• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.


Crystal Clarity vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Crystal Clarity in dit Reglement

een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik

daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Crystal Clarity expliciet om jouw

toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Crystal Clarity gebruikt en het doel van het gebruik

Crystal Clarity verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je:

• Klant wordt of bent van Crystal Clarity;

• een zakelijke relatie bent van Crystal Clarity;

• je aanmeldt voor nieuwsbrieven;

• de website bezoekt;

• (via het contactformulier) contact met Crystal Clarity opneemt.


Crystal Clarity verzamelt (mogelijk) jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IPadres,

IBAN-gegevens, gezondheidsgegevens en functietitel als je klant bent

Deze gegevens stellen Crystal Clarity in staat om:

• de overeenkomst die klanten met Crystal Clarity sluiten financieel en administratief te

kunnen afhandelen;

• de dienstverlening te kunnen leveren;

• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

• de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;

• jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee Crystal Clarity

bepaalde informatie kan bijhouden. Zie voor meer informatie het cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Crystal Clarity verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Crystal

Clarity, tenzij:

• een wettelijk voorschrift dat verplicht;

• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Crystal Clarity met

jou heeft gesloten;

• je daarvoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het

plaatsen van cookies (zie hiervoor het cookiebeleid)

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Crystal Clarity verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt

(onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden

verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Crystal Clarity worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens

worden door Crystal Clarity beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat

uit:

• het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor

Crystal Clarity om in te loggen in het digitale systeem;

• een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Crystal Clarity ten

aanzien van alle aan Crystal Clarity verstrekte persoonsgegevens;

• technische maatregelen door Crystal Clarity overeenkomstig de wet, om het door

haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.


Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede

administratie en/of andere vastgestelde doelen. Crystal Clarity bewaart uw

persoonsgegevens zo lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met in achtneming

van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is

zal Crystal Clarity zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

• Het recht op informatie. Je hebt het recht om te weten of en welke

persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.

• Inzagerecht. Je hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor

zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.

• Het recht op correctie en verwijdering. Je hebt het recht om gegevens te corrigeren,

aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van

jouw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de

gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op

grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

• Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heb je het recht om je tegen de

verwerking van jouw gegevens te verzetten.

• Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens die van jou

worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.

• Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een

geautomatiseerd besluit heb je het recht om de beslissing te laten nemen door

menselijke tussenkomst.

Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek

sturen naar sander@crystalclarity.nl. Als jouw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden

onderbouwd. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan

zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van Jouw verzoek bericht

daarover van Crystal Clarity.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je

contact opnemen met Crystal Clarity en probeert Crystal Clarity er samen met jou uit te

komen.


Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen direct

marketing/de nieuwsbrief door Crystal Clarity? Ook daarvoor kun je contact met Crystal

Clarity opnemen.


Uiteraard zal Crystal Clarity ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens

vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Crystal Clarity.

Privacyreglement Crystal Clarity versie mei 2020

bottom of page